Правила на използване на сайта

Като Собственик на сайта zaneqinego.com, Аристидова ЕООД предоставя на Посетителя достъп до цялата налична информация за продукти и услуги, които предлага чрез него. Посетителят има право да разглежда съдържанието на сайта и да поръчва, заплаща и получава стоки и услуги предоставяни от Аристидова ЕООД посредством този сайт.
Посетителят има право да разглежда информация за предишно направени от него поръчки (ако е регистриран потребител на сайта), както и да редактира всички предоставени от него лични данни.

Поръчка, доставка и заплащане на стоки и услуги
Собственикът предоставя наличните в този сайт продукти / услуги от територията и в съответствие с нормативните актове на Република България. Обслужването на заявки от чужбина може да бъде отказано, ако осъществяването им по някакъв начин противоречи на законовите изисквания на съответната държава.

Собственикът има право да откаже изпълнението на поръчка без предизвестие към клиента в случаите когато Посетителят е посочил некоректна/безсмислена или непълна информация за контакт, вкл. имена, точен адрес, телефон за връзка, възпрепятстваща навременната и безпроблемна доставка на съответната стока.
Въпреки че посочването на телефонен номер при регистриране на Посетителя или на анонимна поръчка не е задължително изискване, липсата на такъв дава право на Собственика да откаже изпълнението на поръчката без да уведомява Посетителя по какъвто и да било начин и без да носи отговорност за това.

Собственикът предоставя на Посетителя възможност за избор на начини за заплащане на стоките, но не носи отговорност пред Посетителя при възникнали проблеми при извършване на процедурата по плащането от техническо естество – било произлизащи от zaneqinego.com или от външни системи. В случай на подобни проблеми и невъзможност за отстраняването им в приемливи за двете страни срокове, Собственикът има правото да откаже осъществяването на плащането по избрания от посетителя начин и да предложи алтернативен метод за извършването му.

При плащане с кредитна карта, zaneqinego.com има правото да изисква от клиента всякаква информация свързана с реквизитите на картата, вкл. име на картодържателя, номер на картата, срок на валидност и др. Също така, zaneqinego.com има правото да изисква от клиента, по свое усмотрение и при съмнение за злоупотреби, документи удостоверяващи неговата самоличност.
zaneqinego.com може да забави изпълнението на поръчката толкова време, колкото е необходимо за проверка на коректността на разплащането без оглед на избрания от клиента метод за доставка и упоменатите в него срокове.

Собственикът поема задължението да подготви и опакова стоката във вид удобен и подходящ за транспортиране до Посетителя от страна на куриера, но не носи отговорност пред Посетителя в случаите при които стоката бива повредена по вина на куриера/трети лица в резултат на което Посетителят не може да разполага с тази стока във вида в който я е поръчал и в момента в който я е получил.
Собственикът не носи отговорност за забавяне на доставката до Посетителя по вина на куриера/трети лица.
Собственикът има право да избере куриерската фирма, която осъществява доставката на поръчаната стока.

Собственикът запазва правото си да откаже извършване на продажба и изпълняване на поръчка.

Цени на стоки и услуги и издавани документи
Цените които Посетителят вижда на страниците на сайта съдържащи описание на продуктите, важат за един брой от съответния продукт и включват ДДС.
В цената на продуктите не са включени разходите за обработка на наложен платеж, както и разходите по транспортирането на продукта до Посетителя (ако такива разходи ще бъдат направени). Тези разходи са описани в отделни редове при финализирането на съответната поръчка.
В цената на продуктите не са включени каквито и да било такси/комисиони свързани с извършването на електронно разплащане посредством външни системи.
Цените на всеки един продукт могат да бъдат променяни от Собственика по всяко време и без предизвестие.
Собственикът има право да откаже изпълнението на поръчка за продукт в случай че обявената цена не съответства на актуалната такава по каквато и да било причина. В такива случаи Собственикът се задължава да уведоми Посетителя за несъответствието, но не дължи компенсация на Посетителя.
В случай че някой от продуктите се намира в промоция, то промоционалната и каталожната цена се показват едновременно, така че Посетителят може да се осведоми за отстъпката.
За всяка поръчка Собственикът издава необходимите документи удостоверяващи покупката (фактури, касови бележки, приемо-предавателни протоколи, гаранционни карти) съгласно изискванията на българското законодателство.

Отказ от поръчани стоки / услуги
Съгласно чл. 55 от ЗЗП, Посетителят има право да върне закупена стока без да посочва причина за това и без да дължи неустойки и обезщетения в срок от 14 работни дни след получаването на стоката. В такъв случай, и ако стоката е била заплатена предварително, Собственикът е длъжен да възстанови на Посетителя стойността на заплатената стока в срок от 30 календарни дни считано от момента в който Посетителят е заявил отказа си от стоката. Разходите за транспортиране на стоката до офиса на zaneqinego.com и за възстановяване на платените суми (ако има такива) в този случай са за сметка на Посетителя.

Собственикът има право да откаже връщането на закупената стока, ако тя е върната от Посетителя без необходимите документи издадени при покупката (вкл. фактура/стокова разписка, касова бележка, гаранционна карта) или ако стоката е повредена или с нарушен външен вид.

Посетителят има право да откаже да приеме доставена стока във всеки от следните случаи без да дължи обезщетение:

ако има разлика в цената на стоката спрямо договорената в момента на подаване на поръчката;
ако в момента на доставката установи очевидни дефекти по стоката или нарушена опаковка и докаже това с протокол за увредена стока подписан от куриера;
ако доставената стока не съответства на поръчаната от него;
При всеки от гореизброените случаи и ако стоката е била платена предварително, Собственикът възстановява платените от Посетителя суми в срок от 30 календарни дни считано от момента на заявяване на отказа.

Извън тези случаи, при доставена стока и отказ от получаването ѝ, Посетителят заплаща разходите по транспортирането на стоката до адреса на клиента и обратно до офиса на Собственика.

Информация за стоките и ограничена отговорност

За всяка от стоките на този сайт е посочена информация за нейните характеристики и/или изображения/анимации/видео.
zaneqinego.com прави всичко възможно да поддържа тази информация възможно най-актуална, но не се ангажира с отговорности относно нейната достоверност, пълнота и актуалност. Ето защо Собственикът се ангажира при поискване от страна на Посетителя да издири и предостави възможно най-пълни допълнителни данни за дадена стока доколкото това е възможно. Техническите параметри и външният вид на дадена стока могат да бъдат променяни от страна на производителя на стоката без предизвестие и да възникнат ситуации при които посочената на сайта текстова информация е непълна или недостоверна / изображенията не съответстват на външния вид. В такива случаи Собственикът ще актуализира данните за дадена стока, но не се ангажира със срокове за това и не носи отговорност за забавянето на тази процедура.
Собственикът не носи никаква отговорност за каквито и да било щети или пропуснати ползи причинени на Посетителя и свързани с ползването на информация за продуктови параметри от този сайт, включително ако е бил предупреден че такива последствия са възможни.

Съхраняване и ползване на лична информация
Аристидова ЕООД съхранява и използва данни за Посетителя, които могат да се определят като лична информация за него в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.

Търговски марки
Възможно е част от информацията на този сайт, вкл. имена на продукти или фирми, изображения, текстове, знаци и символи да са регистрирани търговски марки, респективно собственост на външни фирми и лица. В такива случаи те попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права.

Допълнителна информация

Аристидова ЕООД поддържа и притежава собствеността върху сайта zaneqinego.com от територията и съгласно нормативната уредба на Република България. Съгласно изискванията на Закона за електронната търговия (чл. 4), Аристидова ЕООД предоставя информация за дружеството, публикувана в страницата за контакти.

Промяна на условията за ползване

Настоящите условия за ползване могат да бъдат променяни от Аристидова ЕООД по всяко време и без да е необходимо да се информират посетителите.
Датата на последната промяна се отбелязва в края на тази страница.
Аристидова ЕООД съветва посетителите на сайта регулярно да посещават и прочитат настоящата страница, тъй като тя може да ги касае пряко.

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:
Наименование: Аристидова ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ: 206480106 Адрес за кореспонденция: гр. Поморие, ул. “Ахелой” № 38 E-mail: info@zaneqinego.com Уебсайт: https://zaneqinego.com Администраторът на лични данни Аристидова ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Администраторът на лични данни Аристидова ЕООД определя вида на личните данни, целите и средствата за обработването им, както и необходимите мерки за защита на личните данни. Гарантирането на правото за защита на Вашите лични данни е основен ангажимент на Аристидова ЕООД и ние обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“) и ЗЗЛД. Настоящите ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА имат за цел да Ви информират за всички аспекти на обработката на личните Ви данни и правата, които имате във връзка с тази обработка. Документът осигурява изпълнението на задължението на Администратора на лични данни Аристидова ЕООД да осигури подходящи технически, организационни и персонални мерки за защита на обработваните лични данни.

Законосъобразност на обработването. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни.
Администраторът на лични данни Аристидова ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на този електронен магазин на основание член 6, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). Обработването е законосъобразно, само ако е приложимо поне едно от следните условия:

Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
Обработването е необходимо за изпълнението на договор за покупко-продажба от разстояние;
Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
За целите на легитимните интереси на Администратора.
В нашия уебсайт можем да събираме и впоследствие обработваме информация относно Вашите предпочитания посредством бисквитки / cookies /. Можете да научите повече, като прочетете раздела „ Политика за бисквитките „. Администраторът на лични данни Аристидова ЕООД не събира и не обработва по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.

Цели на събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни.
Администраторът на лични данни Аристидова ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на електронния магазин, включително за следните цели:

създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;
сключване и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние;
счетоводни цели;
статистически цели;
защита на информационната сигурност;
изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание;
Принципи на събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни.
Администраторът на лични данни Аристидова ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
ограничение на целите на обработване;
съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
точност и актуалност на данните;
ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси,като изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите и други държавни и общински органи.

Видове лични данни които събира, обработва и съхранява Аристидова ЕООД
Администраторът на лични данни Аристидова ЕООД извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние.
Целта на тази операция е създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки. Регистрацията и създаването на профил за използване на онлайн магазина не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаването на профил. Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, операцията „Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор– целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър).
Целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

Упражняване право на отказ или извършване на рекламация.
Целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от клиента. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията. Администраторът на лични данни Аристидова ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Ваши индивидуализиращи данни(електронна поща, име и др.)
Цел, за която се събират данните:
1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него; 2) за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина; 3) за изпращане на информационен бюлетин.

Основание за обработка на личните Ви данни– С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
Данни за извършване на доставка(имена, телефон, адрес и др.)
Цел, за която се събират данните:Изпълнение на задължения на администратора по договор за покупко-продажба и доставка на закупените стоки.
Основание за обработка на личните Ви данни– С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
Допълнителни данни, предоставяни от Вас– Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за име, фамилия, телефонен номер.Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
Основания за обработка на данните:Вие сте предоставили изрично съгласие за обработване на личните данни за една или повече конкретни цели – 6, ал. 1, б. (a) на GDPR в момента на регистрация в онлайн магазина. Предоставянето на тези данни, не е задължително за регистрация в онлайн магазина.
Администраторът на лични данни Аристидова ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

разкриват расов или етнически произход;
разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят. Администраторът на лични данни Аристидова ЕООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни. Администраторът на лични данни Аристидова ЕООД извършва следните операции с предоставените от Вас, като законни представители или пълномощници на юридически лица-търговски партньори, лични данни за следните цели:

Сключване и изпълнение на търговска сделка.
За сключването и изпълнението на търговска сделка с търговско дружество, ние обработваме единствено трите имена на законния представител или упълномощеното от дружеството лице. Заключение от оценката на въздействие: Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция. Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят и от Търговския регистър към Агенция по вписванията. Дружеството Аристидова ЕООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни. Администраторът на лични данни Аристидова ЕООД може да използва т.нар. „бисквитки“ за целите на предоставяне на пълна функционалност на уебсайта, подобряване на потребителското преживяване, статистически цели, улеснен достъп и др., с което Вие се съгласявате чрез използването на нашия уебсайт. Вие можете по всяко време да контролирате и/или изтривате „бисквитките“ чрез настройките на използвания от Вас браузър. „Бисквитките“ не представляват лични данни и не се използват за идентифициране на посетителите и ползвателите на електронния магазин.

Срок на съхранение на личните ви данни
Администраторът на лични данни Аристидова ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазин. След заличаване на профила ви, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност). Администраторът на лични данни Аристидова ЕООД обработва Вашите лични данни, които сте предоставили при извършване на поръчка без регистрация в електронния магазин, до приключване на поръчката, освен ако сте дали своето изрично съгласие при извършване на поръчката данните Ви да се обработват за целите на подобряване на услугата, предоставяне на препоръчано съдържание за Вас, индивидуални условия, промоции, както и за статистически цели. Администраторът на лични данни Аристидова ЕООД съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина. Администраторът на лични данни Аристидова ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго. Администраторът на лични данни Аристидова ЕООД ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в електронния магазин или до приключване на поръчката. Администраторът на лични данни Аристидова ЕООД съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

Предаване на Вашите лични данни за обработване
Администраторът на лични данни Аристидова ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
№ по ред Вашите права Основание
1. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни Член 7 от GDPR
2. Право на достъп Член 15 от GDPR
3. Право на коригиране или попълване Член 16 от GDPR
4. Право на изтриване („да бъдеш забравен“) Член 17 от GDPR
5. Право на ограничаване на обработването Член 18 от GDPR
6. Право на преносимост Член 20 от GDPR
7. Право на получаване на информация Член 19 от GDPR
8. Право на възражение Член 21 от GDPR
9. Право на жалба до надзорен орган Член 12 от GDPR
10. Права при нарушение на сигурността на личните данни Член 34 от GDPR
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни;
Право на достъп;
Право на коригиране или попълване;
Право на изтриване („да бъдеш забравен“);
Право на ограничаване на обработването;
Право на преносимост;
Право на получаване на информация;
Право на възражение;
Право на жалба до надзорен орган;
Права при нарушение на сигурността на личните данни;
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Ако не желаете предоставените от Вас лични данни да се обработват за маркетингови цели и получаване на бюлетин, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка, като попълните формата за оттегляне на съгласие или чрез искане в свободен текст, и ни го изпратите по имейл. След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте посочили за получаване на бюлетини и рекламни съобщения, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като получател на бюлетини и субект на личните данни, за които е заявено оттегляне на съгласието. Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът на лични данни Аристидова ЕООД е извършвал до този момент.

Право на достъп
Вие имате право да изискате и получите от Администратора на лични данни Аристидова ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като изпратите искане в свободен текст по имейл. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като субект на личните данни, до които е заявен достъп. След извършване на верификацията, Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване
Вие можете по всяко време да коригирате или да попълните неточните или непълни лични данни, свързани с Вас, през опцията „Редакция на профила“. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Администратора по имейл чрез искане в свободен текст.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
Администраторът на лични данни Аристидова ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите по имейл искане за изтриване на личните Ви данни, които Администраторът обработва, чрез искане в свободен текст, след което Администраторът ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за изтриване. След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с изпратените Ви инструкции, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас. Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.

Право на ограничаване
Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, като ни изпратите искане в свободен текст по имейл, когато:

оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.
След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за ограничаване на обработването. След извършване на верификацията Аристидова ЕООД ще преустанови обработката на Вашите данни, но няма да премахне публикациите, които сте направили в онлайн магазина, ако има такива.

Право на преносимост
Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете:

да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
Вие можете да упражните правото на преносимост като ни изпратите по имейл искане в свободен текст, след което Администраторът ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за преносимост. След извършване на верификацията Аристидова ЕООД ще изпрати на посочения от Вас имейл данните, които обработва за Вас.

Право на получаване на информация
Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение
Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. Когато Вие възразите срещу обработване на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

Права при нарушение на сигурността на личните Ви данни
Ако Администраторът на лични данни Аристидова ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
Лица, на които се предоставят личните Ви данни
За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни:

доставчици на куриерски услуги;
доставчици на платежни/ банкови услуги;
доставчици на маркетингови/ телемаркетингови услуги;
доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;
застрахователни компании;
доставчици на ИТ услуги.
Ако сме задължени по закона или ако това е необходимо за защита на законните интереси на Администратора, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи. Администраторът може да предостави данните на следните лица, които са обработващи лични данни:

№ по ред Обработващ лични данни Видове лични данни Цел на обработването на лични данни
1. „ ЕКОНТ ЕКСПРЕС” ЕООД гр. Русе, бул. “Славянски” №16 ЕИК: 117047646 Имена, телефон,адрес § Доставка на закупените стоки.
2. „СПИДИ”АД гр.София,ул. Самоковско шосе № 2Л, Т.ц.Боила ЕИК:131371780 Имена, телефон,адрес § Доставка на закупените стоки.
Обработващите лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни. Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва: Наименование: Комисия за защита на личните данни Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Телефон: 02 915 3 518 Интернет страница: www.cpdp.bg

ЗА КОНТАКТИ:

info@zaneqinego.com

ДОСТАВКА:

Заявената за покупка стока се доставя чрез куриер на посочения от Потребителя адрес за доставка в срок от 1 до 7 работни дни от потвърждаването на поръчката. Изключение правят официалните празници, когато поръчки не се доставят. zaneqinego.com не носи отговорност за забавяне пратка, причинено от куриерска фирма.
Поръчки, направени след 16:00 ч. се обработват на следващия работен ден.
Продуктите се изпращат и доставят чрез куриерски фирми “ЕКОНТ” и “СПИДИ”.

Цената за доставка на всички останали поръчки се определя допълнително, при завършване на поръчката.
Доставки се извършват само в България.
Представител на електронния магазин zaneqinego.com се свързва по телефона с Вас за потвърждение на поръчката и уточняване на детайли относно доставката.
При сгрешен или липсващ продукт, грешката се поправя и съответните продукти се изпращат на същия, или следващия работен ден, като разходите по доставката са за сметка на zaneqinego.com
При нарушения във външния вид на стоката, възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.
НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

Наложен платеж в брой при получаване на пратката.
Отказ

Потребителят има право да се откаже от поръчаните продукти в срок от 14 работни дни от получаването им при условие, че те не са използвани, не е нарушена цялостта на опаковката вида, в който е получена. Транспортните разходи в този случай са за сметка на Потребителя и се заплащат на куриера при вземането им за изпращане обратно. Платената сума се възстановява на Потребителя по банков път, с изключение на транспортните разходи.

Рекламация

В нашия онлайн магазин можете да направите рекламация по електронна поща info@zaneqinego.com или на номер: +359 899 957 604. След като получим сигнал за рекламация, ще се свържем с вас за допълнителна информация. При одобрена рекламация е необходимо връщане на продукта. След като получим пратката, ще бъде задействано връщане на сумата по банков път.

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА “БИСКВИТКИ”

Тази политика се отнася за „бисквитките”, използвани в сайта: https://zaneqinego.com, собственост на дружеството Аристидова ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 206480106
Адрес за кореспонденция: гр. Поморие, ул.“Ахелой“ № 38
E-mail: info@zaneqinego.com

Какво е „БИСКВИТКА“ (COOKIE)?
„Бисквитките” са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате нашия уебсайт.

Целта е уебсайта да може да запомни Вашите предпочитания (като например потребителско име, език, кошницата с покупки и др.) за определен период от време. Така няма да ви се налага да ги въвеждате отново, когато разглеждате сайта по време на една и съща сесия.

„Бисквитките” се използват за следните цели: за функционирането на сайта,
за анализ на поведението на посетителите на сайта,за реклама.

Всеки път, когато посещавате уебсайта на Администратора на лични данни Аристидова ЕООД, ще получавате покана да приемете или откажете бисквитките.

Какви „бисквитки” използваме?
Ние използваме два вида „бисквитки”: сесийни и постоянни.

Собствените „бисквитки” са бисквитки, използвани от уебсайта. Само този уебсайт може да ги прочете. Те са временни файлове, които остават до завършването на потребителската сесия и се изтриват, когато затворите браузъра.
Собствените „бисквитки”, които използваме, са за:

съхраняване на предпочитанията на посетителите;
осигуряване на функционирането на уебсайта;
събиране на аналитични данни (относно поведението на потребителите).

Постоянните „бисквитки” остават на терминала на потребителя за срока, определен от параметрите на „бисквитката” или докато не се изтрият ръчно от потребителя. Постоянните „бисквитки” се запазват на вашия компютър и не се изтриват автоматично, когато затворите браузъра си.
Как можете да управлявате „бисквитките”?
Вие можете да управлявате/изтривате „бисквитките”, според предпочитанията си:

Премахване на „бисквитки” от вашето устройство
Можете да изтриете всички „бисквитки” на вашето устройство, като изчистите историята на сърфирането във вашия браузър.

Управление на бисквитки на нашия сайт
За по-прецизен контрол върху „бисквитките” на нашия сайт, проверете настройките за поверителност и „бисквитки” в предпочитания от Вас браузър.

Блокиране на „бисквитки”
Можете да настроите браузъра си да не позволява поставянето на „бисквитки” на Вашето устройство, но след това може да ви се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки пък, когато посещавате този сайт. Възможно е също някои услуги и функции изобщо да не работят (напр. влизане в профил).

Ако искате да блокирате „бисквитките”, някои функции на сайта ще бъдат спрени, а това може да създаде неизправности или грешки при използването на нашия сайт. Например, блокирането на „бисквитките” може да Ви попречи да купувате онлайн или да се идентифицирате при влизане във Вашия профил.

Съдържат ли „бисквитките” лични данни?
„Бисквитките” не изисква лична информация и в много случаи, дори не идентифицират личността на интернет потребителите.

Обичайно „бисквитките” съдържат малко информация като: интернет адреса на уебсайта, който ги е създал, валидността им и техния номер. Поради малкия обем информация, който съдържат, обикновено „бисквитките” не могат да бъдат използвани за разкриване на Вашата самоличност или на лична информация.

Възможно е обаче личните данни могат да бъдат събирани чрез използването на „бисквитки” за улесняване на някои функции. Тези данни са шифровани по начин, който прави невъзможен неоторизирания достъп до тях.

Ако се нуждаете от повече информация, или имате допълнителни въпроси, моля да се свържете с нас на ел. поща: info@zaneqinego.com